งานอบรมวิชาการ (ด้านอาชีพ) บรรยายเรื่อง "การจัดภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

 
 
 
 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย