บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี

 

 
 
 
 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย