งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน" ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย