งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน รุ่น2 ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 7 ศูนย์การประชุมรัชนีจรัส สันนิบาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

 

 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย